Sunday, October 9, 2011

Viltota Šveices princese /// Fake Swiss princess

"Parasti astoņi vai deviņi cilvēki ir sapulcējušies kādā nelielā vietā: iesnigušā vilcienā, meiteņu skolā, Anglijas lauku mājā. Un tad - ak, debestiņ! - kādu atrod mirušu."
Parasti nelasu Rīgas Laiku, tur daudz teksta, viss šķiet tāds ļoti intelektuāls, un nav tāds pārāk meiteņu žurnāls, bet šodien pašķirstīju, un varbūt vajadzētu biežāk. Uzdūros rakstam, kaut kas par detektīvu rakstnieci bija, man liekas, tā nebija Agata Kristi, taču sākums gluži kā par Mis Mārplu! Vasarā redzēju burvīgu sēriju, kur darbība notika meiteņu skolā; tā bija patiešām laba sērija (ā nē, tas bija Erkils Puaro, nevis Mis Mārpla, bet tik un tā skaitās), ar viltotu Šveices princesi, meiteņu tenisu zālītē, cietsirdīgu, labsirdīgu un vēl pāris citu īpašību apveltītām skolotājām, slepeno spiedzi, cēlu ēku un rubīniem tenisa raketēs. Anglijas lauku mājas parādās vismaz 80% gadījumu, lielākoties tās ir ievērojamas lokālās muižas, kurās mitinās godību zaudējusi aristokrātiska ģimene, kuras daudzie labi audzinātie bērni ir pieauguši, izskatīgi un kāda pagātnes noslēpuma dēļ paklīduši pasaulē.
Man nebija laika izlasīt neko vairāk (piemēram, kas tā īsti bija par rakstnieci), taču es jūtos visnotaļ iedvesmota. Rīgas Laiks varētu būt diezgan cerīga lasāmviela, un tas mani patīkami ievadīja šodien gaidāmā detektīvseriāla vērošanas gaidās. Pavasarī es domāju par to, kā vasarā gribēšu jūnija vakaros kopā ar mammu vērot Mis Mārplu, un man tas patīk arī tagad, un tieši tagad viņa būs. Cik patiešām ļoti labi. Tur vienmēr ir apburošas ainavas, nekad nevar saprast, kurš ir īstais ļaunais, britiski namiņi, migla un dārzi, glīti cilvēki glītos tērpos un 30. gadu interjerā, ņipra Mārpla (protams), parasti Mārplai ir arī apķērīga ieinteresēta palīdze un gluži attapīgs jauns cilvēks - izmeklētājs (skaidrs, ka ne tik attapīgs kā pati adošā dāma), kurus savstarpēji vieno noziegums un romantiska līnija, un, ja ne viņus, tad siltas jūtas saista kādus spocīgās pils iemītniekus. Tieši tas, par ko es gribu domāt. Un veiksmīgas sagadīšanās kārtā tas ir pat vēlami manai  izglītībai. Mana dzīve šķiet tik tīkami sakārtota, kad piektdienas vakarā rāda Mis Mārplu un es esmu mājās.

^^^^^
"Usually eight or nine persons have gathered in a small place:  a train covered with snow, a girls' school, an English country house. And then - oh Lord! - someone is found dead."
Usually I don't read "Rigas Laiks" [Latvian magazine Riga's Time], heaps of text, everything there seems sort of intellectual, and is isn't very 'girls magazine', but today I did browse it a bit, and maybe should do it more often. I came across an article, it was something about a crime writer, I guess; it was not Agatha Christie, although the article started as it might have been about Miss Marple! In summer I saw an adorable episode, where the action took place in a girls' school; it was such a good episode (oh no, it was actually Hercules Poirot himself, not Miss Marple, but I find it counts anyways) - with fake Swiss princess, girls' tennis on the grass, cruel, kind and other characteristics owning teachers, undercover spy, mighty building and rubies in tennis rackets. English country houses appear at least in 80% of cases, typically they are prominent local estates, where resides an aristocratic family who has lost its glory and whose several well-mannered children are grown up, good-looking and due to a mysterious event in the past have left home.
I didn't get to read anything more (for instance, which writer was it actually), for all that I was in such a good mood. "Rigas Laiks" could be quite promising reading material, and it lead me pleasantly into the anticipation of tonight's detective series watching. In the spring I was thinking how I was gonna watch Miss Marple in June evenings with my mum, and I still like it, and right now it's available. How very good indeed. There are always eye-catching landscapes, you (or at the very least  I) can never guess who is the true culpable one, British houses, fog and gardens, pretty people in pretty costumes and 30s interior, spry Miss Marple (of course), and usually she also has a witty girl on her side, who is interested in helping her, and a quite shrewd young man - investigator (naturally, less ingenious then the knitting lady herself). These two are linked by the crime and romantic interest, and if not them, then warm feelings tie together some of the mysterious castle residents. This is exactly what I want to think about. Because of lucky coincidence it is even advisable for my education. My life seems so pleasantly arranged, when on Friday night there is Miss Marple on TV,and I am at home.

20. gadu sieviete saposusies iziešanai /// 20s woman ready to go out
viņa beidzot var iet uz krogiem, uzdzīvot un balsot /// finally she has the right to go to pubs, revel and vote
smēķēt un dzert /// smoke and drink
bezrūpīgs sveiciens pielūdzējam /// nonchalant greeting to an admirer
Žannas d'Arkas ciešana /// Joan of Arc's passion
pašpārliecinātība ir 20. gadu sievietes labākais draugs /// self-esteem is 20s woman's best friend
mīļākais krogs slēgts, bēdīgi /// favourite pub is closed, sad
ak nē, kāds atpalikušais Lāsmai neļauj balsot! /// oh no,  someone stick-in-the-mud doesn't let Lasma vote!

No comments:

Post a Comment