Saturday, October 29, 2011

Viņa Harijība /// His Harryness

Pirms nedēļas mums bija viesības, un visskaistākā lieta, kas tur bija, manuprāt, bija cukurtrauks ar Harija karotīti. Lāsma diezgan iesmīkņā, kad man sagribas fotografēt jebko, kas kaut attāli saistīts ar ēdienu, bet Viljamam un Keitai šodien kāzu pusgada diena, tāpēc šodien šo var gluži labi atļauties. Lāsma gan vienreiz arī piebilda, kad mazliet apspriedām viņas jaunākos adīšanas paradumus,  ka "katram jau sava atkarība - dažiem bildēt ēdieniņus".
Lāsmai ir šausmīga adīšanas atkarība. Kopš viņa sākusi adīt savu melno džemperi ar spīgulīšiem, ierastākās atbildes, ko dzirdu uz tādiem ikdienišķiem un gluži aicinošiem jautājumiem kā "Nāksi ar mani ēst?", "Dzersi kafiju?" un "Atnāc, paskaties uz šito!" ir "Pagaidi, vēl viena rindiņa!", "Es tūlīt, tikai pabeigšu šito!", "Es tagad adu!". Ierastas un daudzkārt mazāk aicinošas atbildes. Skaidrs, ka viņa nespēj atrauties pēc rindiņas pabeigšanas un iesāk nākamo, un kā tad nu to nepabeigt, un tad vēl vienu jauko bonusiņam.
"Ejam skatīties Klinta Īstvuda vesternu "Borna kaut kas" ar Metu Deimonu?" "Nāku jau nāku!" Tas ir vienīgā lieta, kas varētu strādāt.
Bet es esmu iecietīga un saprotoša. Džemperis būs smuks, viņa saka, ka nākamo adīšot man (es gribu ar ziemeļbriedīšiem), mana ēdienu fotogrāfēšana nav tik uzkrītoša, un ko vispār atkarībai padarīsi.

^^^^^
A week ago we had a tea-party, and I find the most beautiful thing was a cupcake sugar-bowl with Prince Harry's teaspoon. Lasma smirks every time I have the desire to take a photo that even distantly reminds of something edible, yet William and Catherine are having their half-year wedding anniversary today, so today I am quite allowed to do this. Once when we were discussing her latest knitting habits, she even told that "everybody has its addiction - for some it happen to be taking photos of food".
Lasma has got a terrible addiction from knitting. Since she has started to knit her black sparkly jumper, the most common answers I get to such ordinary and quite inviting questions as "Are you coming to eat with me?", "Want some coffee?", "Come, look at this!" are "Wait, one more row!", "Coming, just have to finish this one!", "I'm knitting!". Common and less inving answers. That is sure that she is unable to pull herself away from finishing the row, and then she keeps on with the next one, and how one could leave it unfinished, an then another nice one as a little bonus.
"Wanna watch Clint Eastwood's "The Bourne Something", starring Matt Damon?" "I'm coming!!" The only thing I can imagine that would work.
For all that, I am tolerant and understanding. The jumper is gonna be pretty, she says the next one might be for me (I want a jumper with reindeer), my snapping of pictures of food seems less blaring, and what one can do to addiction at all.

cukuriņi /// sugar-bowl and Harry-spoon

mazais šķelmis /// young and smiling

Harija karotīte ir Lāsmas otrā stilīgākā lieta aiz basģitāras /// The Harry spoon is the second stylish thing Lasma owns (the soviet bass is the first one)

Princis Harijs un kūciņa /// Prince Harry and cupcake

Sunday, October 23, 2011

Sārtas dāvanas /// Rosy gifts

Gandrīz visas manas vārda dienas dāvanas bija sārtas - rozā, sarkanas un arī krēmkrāsas. Visas neiekļuva bildēs, piemēram, ārkārtīgi glīti aveņu groziņi, kas fotogrāfēšanās brīdī vairs nebija tik fotogēniski. Kaķi pēc tam, protams, visas izpētīja. Visvairāk viņu uzmanību saistīja abas rozes, marcipāna zemenes un kaķa gredznens. Liekas, viņi gribēja ar saviem labi slēptajiem dziedzerīšiem iezīmēt par savām mantām.

^^^^^

Almost all of my Name Day's gifts were rosy - either pink, red and cream too. Not all of them got in the photos, for instance, immensely pretty raspberry cupcakes didn't, as they were a way less pretty and photogenic at the supposed time of taking photos. Cats made a little exploration, of course. What captured their interest most of all, were both of roses, marzipan strawberries and cat ring. I suppose they even tried to mark them as their property with their little, well-hidden glands.
rozā rozītes /// pink roses
sarkanas rozītes ar dzeltenumiņiem /// red roses with yellow
Ēriks čeko marcipāna zemenes /// Eriks checking on marzipan strawberries
Eriks un Likijs čeko viens otru /// Eriks and Likijs checking on each other
Likijs pēta zemeņu paciņu /// Likijs introducing himself to the package of strawberries
kaķi skatās ārā pa logu /// cats looking away
Likijs ceļā uz Ērika mazgāšanu /// Likijs on his way to wash Eriks
Ēriks pacietīgi un vēlīgi sēž /// Eriks is patient and kind enough to take it
mazgāšana pārvēšanās kaujā /// bathing turning into a fight
kakls un auss /// neck and ear
ķepa gāž kastīti /// paw on the little box
Eriks apgāza kastīti /// Eriks gave his helping hand to topple the little box

divi kaķi apgāza trešo /// two cats have toppled the third one
gāzts no troņa /// thrown off the throne

žāviņa /// yawn
sarkanā roze ūdenī /// the red rose in the water
šitā man ļoti, ļoti patīk /// I like this one very much
asumu maiņa /// change of focus

gredzena kastīte /// ring box
Likijs pasmaržo puķi /// Likijs inhaling the aroma flower
spoku ģīmis /// ghostly face

mūsu kaķis, mūsu suns /// our cat, our dog
sarkanas dāvanas /// red gifts
 Tuesday, October 18, 2011

Ko lauki darīja septembrī /// What did countryside do in september

Nu viņi bija tādi rudenīgi.

^^^^^
Well, they were being quite autumn-like.

brīvā viesu guļamistaba /// the spare room for guests
bēniņu istabas durvis /// the attic room's door
ar āboliem piekrauta bēniņu istaba /// the attic room, loaded with apples

āboli sārtvaidži /// the blushy apples

gultā tēta jauno ābelīšu raža /// on the bed the harvest from dad's young apple-trees

šupuļzirdziņš /// our rocking horse, our only horse
pagrabs un šķūnis /// cellar and shed ('cellar door' is told to be the most beautiful word in English regarding phonoaesthetics, they said so in Donnie Darko)

ābolu novākšana /// harvesting
pupiņas žāvējas /// beans trying to get dry

istaba, kurā neviens īsti nedzīvo /// a room in which no one really lives (apart from beans and the flag, obviously)

trauku un ēdamlietu skapīša piere /// the forehead of a cupboard for dishes and some edible things

lieliskā lauku tapete /// the marvelous countryhouse's wallpaper

Sunday, October 9, 2011

Viltota Šveices princese /// Fake Swiss princess

"Parasti astoņi vai deviņi cilvēki ir sapulcējušies kādā nelielā vietā: iesnigušā vilcienā, meiteņu skolā, Anglijas lauku mājā. Un tad - ak, debestiņ! - kādu atrod mirušu."
Parasti nelasu Rīgas Laiku, tur daudz teksta, viss šķiet tāds ļoti intelektuāls, un nav tāds pārāk meiteņu žurnāls, bet šodien pašķirstīju, un varbūt vajadzētu biežāk. Uzdūros rakstam, kaut kas par detektīvu rakstnieci bija, man liekas, tā nebija Agata Kristi, taču sākums gluži kā par Mis Mārplu! Vasarā redzēju burvīgu sēriju, kur darbība notika meiteņu skolā; tā bija patiešām laba sērija (ā nē, tas bija Erkils Puaro, nevis Mis Mārpla, bet tik un tā skaitās), ar viltotu Šveices princesi, meiteņu tenisu zālītē, cietsirdīgu, labsirdīgu un vēl pāris citu īpašību apveltītām skolotājām, slepeno spiedzi, cēlu ēku un rubīniem tenisa raketēs. Anglijas lauku mājas parādās vismaz 80% gadījumu, lielākoties tās ir ievērojamas lokālās muižas, kurās mitinās godību zaudējusi aristokrātiska ģimene, kuras daudzie labi audzinātie bērni ir pieauguši, izskatīgi un kāda pagātnes noslēpuma dēļ paklīduši pasaulē.
Man nebija laika izlasīt neko vairāk (piemēram, kas tā īsti bija par rakstnieci), taču es jūtos visnotaļ iedvesmota. Rīgas Laiks varētu būt diezgan cerīga lasāmviela, un tas mani patīkami ievadīja šodien gaidāmā detektīvseriāla vērošanas gaidās. Pavasarī es domāju par to, kā vasarā gribēšu jūnija vakaros kopā ar mammu vērot Mis Mārplu, un man tas patīk arī tagad, un tieši tagad viņa būs. Cik patiešām ļoti labi. Tur vienmēr ir apburošas ainavas, nekad nevar saprast, kurš ir īstais ļaunais, britiski namiņi, migla un dārzi, glīti cilvēki glītos tērpos un 30. gadu interjerā, ņipra Mārpla (protams), parasti Mārplai ir arī apķērīga ieinteresēta palīdze un gluži attapīgs jauns cilvēks - izmeklētājs (skaidrs, ka ne tik attapīgs kā pati adošā dāma), kurus savstarpēji vieno noziegums un romantiska līnija, un, ja ne viņus, tad siltas jūtas saista kādus spocīgās pils iemītniekus. Tieši tas, par ko es gribu domāt. Un veiksmīgas sagadīšanās kārtā tas ir pat vēlami manai  izglītībai. Mana dzīve šķiet tik tīkami sakārtota, kad piektdienas vakarā rāda Mis Mārplu un es esmu mājās.

^^^^^
"Usually eight or nine persons have gathered in a small place:  a train covered with snow, a girls' school, an English country house. And then - oh Lord! - someone is found dead."
Usually I don't read "Rigas Laiks" [Latvian magazine Riga's Time], heaps of text, everything there seems sort of intellectual, and is isn't very 'girls magazine', but today I did browse it a bit, and maybe should do it more often. I came across an article, it was something about a crime writer, I guess; it was not Agatha Christie, although the article started as it might have been about Miss Marple! In summer I saw an adorable episode, where the action took place in a girls' school; it was such a good episode (oh no, it was actually Hercules Poirot himself, not Miss Marple, but I find it counts anyways) - with fake Swiss princess, girls' tennis on the grass, cruel, kind and other characteristics owning teachers, undercover spy, mighty building and rubies in tennis rackets. English country houses appear at least in 80% of cases, typically they are prominent local estates, where resides an aristocratic family who has lost its glory and whose several well-mannered children are grown up, good-looking and due to a mysterious event in the past have left home.
I didn't get to read anything more (for instance, which writer was it actually), for all that I was in such a good mood. "Rigas Laiks" could be quite promising reading material, and it lead me pleasantly into the anticipation of tonight's detective series watching. In the spring I was thinking how I was gonna watch Miss Marple in June evenings with my mum, and I still like it, and right now it's available. How very good indeed. There are always eye-catching landscapes, you (or at the very least  I) can never guess who is the true culpable one, British houses, fog and gardens, pretty people in pretty costumes and 30s interior, spry Miss Marple (of course), and usually she also has a witty girl on her side, who is interested in helping her, and a quite shrewd young man - investigator (naturally, less ingenious then the knitting lady herself). These two are linked by the crime and romantic interest, and if not them, then warm feelings tie together some of the mysterious castle residents. This is exactly what I want to think about. Because of lucky coincidence it is even advisable for my education. My life seems so pleasantly arranged, when on Friday night there is Miss Marple on TV,and I am at home.

20. gadu sieviete saposusies iziešanai /// 20s woman ready to go out
viņa beidzot var iet uz krogiem, uzdzīvot un balsot /// finally she has the right to go to pubs, revel and vote
smēķēt un dzert /// smoke and drink
bezrūpīgs sveiciens pielūdzējam /// nonchalant greeting to an admirer
Žannas d'Arkas ciešana /// Joan of Arc's passion
pašpārliecinātība ir 20. gadu sievietes labākais draugs /// self-esteem is 20s woman's best friend
mīļākais krogs slēgts, bēdīgi /// favourite pub is closed, sad
ak nē, kāds atpalikušais Lāsmai neļauj balsot! /// oh no,  someone stick-in-the-mud doesn't let Lasma vote!